Äppelkärnan

Stadgar

Stadgar för ÄPPELKÄRNAN DIAKONALT ENTREPRENÖRSKAP ek. för. (769631-1229)

§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är Äppelkärnan diakonalt entreprenörskap ekonomisk förening.

§ 2 Ändamål
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att utifrån den kristna värdegrunden bland främst utrikes födda underlätta tillkomst, utveckling och ägande av företag. Medlemmarna tillförs ekonomisk nytta genom att utifrån ekonomisk, juridisk och branschmässig kompetens, i delägarskap tillsammans med främst utrikes födda, starta företag och driva dessa på vinstgenererande sätt.

§ 3 Verksamhet
Medlem deltar i verksamheten genom att tillsammans med främst utrikes födda starta företag, och stötta dessa genom delägarskap, samt juridisk och ekonomisk konsultverksamhet, avseende hushållsnära tjänster, servicetjänster inom skogsnäring, undervisning inom kulturella områden, IT-relaterade tjänster, skrädderi. Ytterligare branschområden kan förekomma. Medlem deltar även i verksamheten genom att på andra sätt söka förverkliga föreningens ändamål.

§ 4 Föreningens säte
Föreningens styrelse har sitt säte i Växjö kommun, Kronobergs län.

§ 5 Medlemskap
Till medlen kan antas en sökande som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Såväl fysiska personer som juridiska personer kan erhålla medlemskap. Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.

§ 6 Medlems skyldigheter
Varje medlem är skyldig att betala stadgeenlig medlemsinsats och av föreningsstämman fastställd årsavgift samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

§ 7 Insats
Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på 1.000 kronor (ettusen kronor). Insatsen betalas när medlemskap har beviljats. En insats återbetalas endast i de fall som sägs i lagen om ekonomiska föreningar.

§ 8 Årsavgift
Varje medlem ska årligen till föreningen betala årsavgift. Denna uppgår maximalt till 200 kr (tvåhundra kronor) för fysisk person och 1.000 kr (ettusen kronor) för juridisk person. Årsavgift betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 9 Uteslutning
En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen. Vid uteslutning återbetalas inte insatsen.

§ 10 Avgång
Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker en avgång ur föreningen vid utgången av det räkenskapsår som infaller näst efter en månad efter det att en medlem har sagt upp sig till utträde, uteslutits, avgått av annan anledning, eller det har inträffat en annan omständighet som föranlett avgången. Vid utgången på eget initiativ återbetalas insatsen.

§ 11 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter. Styrelseledamöterna väljs av föreningsstämman för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 12 Revisorer
För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses två revisorer med en revisorssuppleant av ordinarie föreningsstämma för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 13 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är 1 januari – 31 december. Det första räkenskapsåret kan dock ha annan tidslängd, dock högst 18 månader.

§ 14 Årsredovisning
Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senaste en månad före ordinarie föreningsstämma. Denna ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

§ 15 Ärenden på ordinarie föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålls inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 2. godkännande av röstlängden
 3. val av två justerare
 4. frågan om föreningsstärnman blivit utlyst i behörig ordning
 5. fastställande av dagordningen
 6. styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
 7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
 8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 9. frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
 10. årsavgift för kommande verksamhetsår
 11. beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas
 12. val av ordförande
 13. val av övriga styrelseledamöter
 14. val av revisorer och revisorssuppleant
 15. val av valberedning
 16. styrelsens förslag
 17. inkomna motioner och förslag, vilka kommit styrelsen tillhanda senast sex veckor före stämman
 18. övriga ärenden som ska tas upp på föreningstärnman enligt lag eller föreningens stadgar.

§ 16 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma.
Extra föreningsstämma kan påkallas av styrelsen och/eller av minst en tredjedel av medlemmarna.
Kallelse till föreningsstämma och andra meddelande sker via e-post eller genom brev med posten till samtliga medlemmar. Då kallelse gått ut till föreningsstämma ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom e-post eller brev.

§ 17 Vinstfördelning
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning, fonderas eller investeras i verksamheten i enlighet med föreningens syfte.

§ 18 Upplösning av föreningen
Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna.

§ 19 Övrigt
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.


Dessa stadgarna är fastställda 2015-11-03.