Äppelkärnan

Studiecirkel - den lilla gruppens stora betydelse

Nästan allting kan man studera i form av en studiecirkel. Studiecirkeln är en utmärkt form för att lära sig något nytt, och är väldigt flexibel i sina former. Den lilla gruppens stora betydelse framstår som uppenbar i studiecirkeln.

Dock finns ett regelverk att hålla sig till.Allmänna regler

 1. Studiecirkeln måste godkännas av det studieförbund som arrangerar den.
 2. Det ska finnas en nedskriven studieplan för vad ni ska göra i cirkeln. Studieförbundet hjälper till med detta.
 3. Studiecirkeln ska ha en cirkelledare, som är godkänd av studieförbundet.

Deltagarna

 1. En studiecirkelträff måste ha minst tre deltagare, inklusive cirkelledaren.
 2. Varje deltagare måste vara minst 13 år gammal.
 3. Studiecirkeln bör helst, av pedagogiska skäl, inte ha fler än 12 deltagare.
 4. Varje deltagare måste närvara vid minst en av de tre första studiecirkelträffarna.

Studiecirkelns längd

 1. En studiecirkel måste pågå i minst nio studietimmar à 45 minuter.
 2. Det måste vara minst tre studiecirkelsammankomster.
 3. Högst tre sammankomster om fyra studietimmar i veckan, dvs maximalt 12 studietimmar i veckan.

Studiecirkellistan

 1. Cirkellistan är en närvarolista som cirkelledaren sköter och som ska fyllas i vid varje cirkelträff. Efter cirkels slut lämnas den till studieförbundet. Listan kan föras manuellt på papper, eller digitalt (vilket dock inte går om cirkeldeltagarna saknar svenskt personnummer. Istället för personnummer kan LMA-kortets diarienummer användas.)
 2. Cirkellistan är en juridisk handling som cirkelledaren ansvarar för. Studiecirkelledaren garanterar att uppgifterna är korrekta.
 3. Cirkellistan ligger till grund för de bidrag som stat och kommun ger till studieförbunden, och som möjliggör att cirkelledaren också kan få ett arvode.

Kostnader och arvodering

 1. Deltagaravgiften för en studiecirkel kan variera mycket, ibland beroende på hur stark de tilltänkta deltagarnas ekonomi är. Deltagaravgiften kan också sättas till noll kronor, men det är ett allmänt känt fenomen att det som man betalar för, det värdesätter man. En viss deltagaravgift är alltså att föredra.
 2. Kurslitteraturen ingår ibland i deltagaravgiften, och ibland köper deltagaren cirkelmaterialet separat. Kurslitteraturen kan också vara ett kompendium utan kostnad.
 3. Cirkelledaren kan få ut ett arvode. Arvodet ligger ofta mellan 140 och 200 kronor (inkl semesterersättning) per studietimma. Är man godkänd för F-skatt kan man fakturera de samlade lönekostnaderna.

Ett exempel

En av Äppelkärnans medlemmar bjöd in ett antal asylsökande till en datacirkel under ett par sommarveckor. Nio personer infann sig, varav tre konstaterade att detta var inget för dem. De övriga sex hade två rätt tydliga förkunskapsnivåer, så de delades upp i två cirklar: En nybörjarcirkel med fyra deltagare och en ledare. Här arbetade de med Word, E-mail, filhantering, Photoshop och en enkel nivå av InDesign, sammanlagt 19 studietimmar fördelat på sex eftermiddagar under två veckor. Den andra cirkeln hade bara två deltagare och en ledare. Här arbetade de mest med Photoshop och InDesign, och deltagarna fick individuell hjälp av ledaren. 18 timmar, fördelade på sex sammankomster under två veckor.

Har du en idé?

Har du någon kunskap som du skulle vilja dela med dig av? Eller är ni kanske redan en liten grupp som har ett gemensamt intresse? Då kan ni med fördel organisera det hela i formen av en studiecirkel. Ofta är det bara fantasin som sätter den bortre gränsen för vad som är möjligt... Ta kontakt med det studieförbund som ligger närmast till hands.

Att vara studiecirkelledare kan också för en asylsökande eller nyanländ vara ett sätt att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden, och dessutom tjäna en slant.

Studieförbund

Det finns ett antal studieförbund i Sverige. De flesta är kopplade till någon folkrörelse, såsom livsåskådningsmässig eller politisk inriktning. Det studieförbund som Svenska kyrkan tillhör är Sensus studieförbund, och frikyrkornas studieförbund heter Studieförbundet Bilda.